Och, kiendje toch…

Och, kiendje toch… Vur dè ik jouw haj gekust en vur ut urst in slaop gesust wár al hèl veul afgespeuld en ha’n we hèl wà afgezeuld onderweegs al dagenlang makte mijn un bietje bang mar ut waor ons pap, da wette, die makte korte mette zonder gezwam, gezwets of kwats, en gennen enne gekke […]